Algemene Voorwaarden

KEMTEES webshopwinkel van Kemme b.v.

 

 

Wij heten u van harte welkom bij Kemtees, de handelsnaam waaronder Kemme b.v. een webshop/online t-shirt platform voert. 

 

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Kemme b.v., waar Kemtees onder valt en dus van toepassing is op alle onderdelen van het bedrijf Kemme b.v. (Hierna te noemen "AV").

 

Met uw registratie accepteert u hierna volgende AV van Kemtees (Kemme b.v.). De AV worden hiermee een bestandsdeel van het met u aangegane contract. Alle leveringen van Kemtees aan de klant geschieden op basis van de onderstaande algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.

 

Algemene Voorwaarden

 

1. Gebied van toepassing

 

1.1 Kemme b.v. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te Zwaag, een groothandel en textieldrukkerij die textielgoederen, kleding en aanverwante zaken uitoefent in de meest ruime zin.

 

1.2 Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan de partij met wie door Kemme b.v. een overeenkomst wordt of is gesloten of aan wie door Kemme b.v. een offerte of aanbod wordt gedaan. In het geval van Kemtees is dat de partij die een bestelling heeft gedaan in de online shop of per e-mail een bestelling heeft gedaan.

 

 

1.3 Algemene handelsvoorwaarden van de klant worden hierbij uitdrukkelijk niet aanvaard. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk door ons zijn bevestigd. Als het schriftelijke formulier is overeengekomen, is een geschreven formulier nodig om het te wijzigen. Mondelinge afspraken zijn niet geldig.

 

 

1.4 Consumenten in de zin van onze Algemene voorwaarden zijn van nature mensen, die voor doeleinden juridische transacties verrichten, die noch aan hun commerciële noch aan hun onafhankelijke beroepsactiviteit kunnen worden toegevoegd.

 

1.5 Ondernemers in de zin van onze Algemene voorwaarden zijn rechtspersonen en natuurlijke personen, die handelen in de uitoefening van hun beroepsactiviteit of zelfstandige activiteit ten tijde van het sluiten van een juridische transactie.

 

2. Aanbieding, transactie en factuur

 

2.1 Bij Kemtees kan de besteller/klant 24 uur per dag, ook in het weekend, online bestellen. Ons aanbod is altijd vrijblijvend, tenzij anders in een offerte is overeengekomen. De overeenkomst komt tot stand, wanneer het, door de besteller/klant volledig en naar waarheid ingevulde, bestelformulier door Kemtees schriftelijk of per e-mail bevestigd is. De inhoud van onze opdrachtbevestiging is bindend. Voor de omvang van de levering is de schriftelijke opdrachtbevestiging maatgevend.

 

2.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor klaarblijkelijke vergissingen, schrijf-. druk- en rekenfouten. Als de Kemtees website echter toch eens een niet klaarblijkelijke fout, zoals schrijf- en rekenfouten vertonen, dan behouden wij ons het recht voor, de correcte prijs achteraf te berekenen. In deze gevallen bieden wij de besteller/klant onmiddelijk de mogelijkheid zijn bestelling te annuleren, wanneer hij het met de nieuwe prijs niet eens is, voor zover het bij de geleverde waren niet gaat om een op uitdrukkelijke wens van de klant geproduceerd voorwerp.

 

2.3 Proefmonsters gelden, indien niet anders overeengekomen, als representatieve voorbeelden voor kwaliteit, afmetingen en kleuren.

 

2.4 De rekening van de goederen wordt bij de bestelling gevoegd.

 

3. Vezending, Verpakking

 

3.1 Verpakking en levering geschiedt op door ons gekozen wijze. Verpakking vindt plaats op basis van transport- en producttechnische als ook milieubewuste uitgangspunten. De lengte van het product bepaald de afmeting van de verpakking.

 

Voor ondernemers gelden daarnaast ook nog de in paragraaf 3.3 t/m 3.6 vermelde voorwaarden.

 

3.2 Onze leveringen geschieden vanuit de fabriek (Kemme b.v. te Zwaag) of vanuit voorraad (Kemme b.v. te Zwaag). Ongeacht of de besteller, de fabrikant of wij daartoe opdracht geven, gaat de aansprakelijkheid op de bestelling op de besteller over op het moment van overgave aan de transporteur. Dit geldt ook voor deel- en gefrankeerde leveringen. Bij levering door één van onze eigen voertuigen gaat de aansprakelijkheid over op de besteller op het moment van aflevering op het afleveradres.

 

3.4 Wordt een levering op verzoek van of door in gebreke blijven van de besteller uitgesteld, dan wordt de waren op kosten en risico van de besteller opgeslagen. In dit geval is de status van ‘verzendbereid’ gelijk aan de status ‘verzonden’. Bij opslag wordt de rekening over de bestelling direct geldig.

 

3.5 Indien het transport wordt uitgevoerd door voertuigen in eigendom van de besteller of van derden, dan geldt overgave van de waren als voltooid wanneer ze de besteller op aanleveradres op een vaste rijweg op het voertuig ter beschikking staat. Is de toegang naar de mening van de leverancier niet bereikbaar dan vindt overgave van de waren daar plaats waar een onbelemmerde toegang mogelijk is.

 

3.6 Wenst de besteller, in afwijking van de voorwaarden, assistentie bij het uitladen (inclusief bediening van een eventuele laadklep), verder transport of op enige andere wijze, dan worden de extra kosten hiervoor in rekening gebracht. De medewerking bij deze assistentie betekent echter niet dat er iets aan de aansprakelijkheid veranderd.

 

4. Leveringstermijn en vertraging

 

4.1 Indien niet een uitdrukkelijk als verplicht omschreven schriftelijke belofte van onze kant of een mondelinge belofte van het management en / of een van ons onfeilbaar bevoegde persoon beschikbaar is, wordt het tijdstip van aflevering slechts in aanmerking genomen zoals bij benadering overeengekomen. Het begint met de dag van de opheldering van alle technische en andere details van de bestelling, het verstrekken van alle nodige documenten en de vooruitbetaling, indien overeengekomen. Het verlengt zich met de periode waarin de besteller zijn contractverplichtingen vertraagt ​​- binnen een lopende zakelijke relatie ook uit andere contracten - streeft Kemme b.v. ernaar om bestellingen van de Kemtees webshop binnen een week na de orderbevestiging te leveren.

 

4.2 Een tijdstip voor aflevering en / of uitvoering strekt zich uit - ook binnen een vertraging - passend bij binnenkomst van hogere kracht en alle onverwachte obstakels die zich voordoen na het sluiten van een overeenkomst, die wij (in het bijzonder ook operationele storingen, stakingen, uitsluiting of verstoring van de verkeersroutes) hoeven niet te representeren, voor zover dergelijke belemmeringen aantoonbaar van grote invloed zijn op de beoogde uitvoering en / of levering. Dit is van toepassing, zelfs als deze omstandigheden zich voordoen bij onze pre-bezorgers, verkopers of onderaannemers. We informeren de besteller zo snel mogelijk over het begin en einde van dergelijke obstakels. De besteller kan de uitleg van ons vragen of we ons terugtrekken of van plan zijn te leveren binnen een geschikte periode. Als we onszelf niet meteen uitleggen, kan de besteller zich terugtrekken. Schadeclaims zijn in deze gevallen uitgesloten.

 

4.3 Voor leveringen die zijn weggelaten of vertraagd door de fout van onze pre-bezorgers, zijn wij in geen geval verantwoordelijk. We verplichten ons echter om claims tegen de pre-bezorgers aan de besteller te delegeren.

 

4.4 Indien feiten, in het bijzonder uitstel van betaling met betrekking tot eerdere leveringen, na het sluiten van een contract beschikbaar worden voor ons, wat een substantiële waardedegradatie na plichtsverzuim voor commerciële discretie suggereert, zijn wij gerechtigd diensten te weigeren tot de terugkeer of passende beveiliging van onze service. voerde uit. Als we vooraf verplicht zijn tot betaling, kan een passende beveiliging van onze diensten door ons worden vereist. In dit geval kan een passende periode door ons worden beoogd, waarin onze contractpartner na zijn keuze de teruggave en / of het bereiken van passende beveiliging moet bieden. Bij het verstrijken van de door ons gestelde termijn hebben wij het recht om ons terug te trekken uit het contract. Gedeeltelijke leveringen door ons zijn in dit geval betaalbaar.

 

4.5 Deelleveringen en deelleveringen zijn in redelijke mate toelaatbaar. We kunnen in gepaste mate voortgangsbetalingen eisen.

 

4.6 Indien de besteller de geleverde goederen niet aanvaardt, heeft Kemtees het recht om de overeenkomst op te zeggen of schadevergoeding te vorderen wegens niet nakoming van de overeenkomst na een mislukte onderbreking van twee weken.

 

4.7 De geleverde goederen moeten door de besteller ook worden aanvaard in geval van onbeduidende onvolkomenheden, onverminderd zijn garantiewetten.

 

5. De gegevensbescherming

 

5.1 De besteller wordt op de hoogte gebracht van het feit dat wij, in het kader van zakelijke activiteiten, de gewonnen persoonlijke gegevens en de zakelijke gegevens van de besteller verwerken met inachtneming van de federale wet inzake gegevensbeveiliging en de wet betreffende gegevensbescherming vertrouwelijk.

 

5.2 Bovendien wordt aan de besteller meegedeeld dat Kemtees de diensten van Kemme b.v. te Zwaag in het kader van de uitvoering van het contract gebruikt. Bij registratie verklaart de besteller/klant zijn akkoord over de overdracht van zijn persoonlijke gegevens aan Kemme b.v. met het oog op opslag, verwerking en gebruik, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van het contract en interne informatie. De verzending, opslag en gebruik vinden plaats onder naleving van de voorschriften van de federale wet voor gegevensbescherming en de wet betreffende gegevensbescherming. Kemtees verplicht zich ertoe de verhoogde persoonsgegevens in deze paragraaf niet door te geven aan niet-aangewezen derden met het oog op advertenties of marktonderzoek en opiniepeilingen.

 

6. Prijzen

 

6.1 Voor besteller/klant uit de EU-landen zijn de aangegeven prijzen eindprijzen. Deze prijzen zijn inclusief de verschuldigde belastingen, in het bijzonder de BTW. Verzendkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en apart op deze factuur vermeld. Het leveringsadres is doorslaggevend.

 

6.2 Voor besteller/klant van buiten de EU zijn alle aangeboden prijzen nettoprijzen. Het leveringsadres is doorslaggevend. Indien overeenkomstig wettelijke bepalingen in het land van de ontvanger BTW moet worden betaald, moet dit bij ontvangst van de levering extra worden betaald. Bovendien kunnen invoerrechten verschuldigd zijn, die de klant bij ontvangst van de producten extra moet betalen.

 

6.3 De besteller/klant is verzendkosten verschuldigd, die afhankelijk kunnen zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd.

 

7. Betaling

 

7.1 De betaling geschiedt naar wens van de klant per iDEAL, credit card, vooruitbetaling of andere betaalwijzen. Kemtees behoudt het recht de keuzemogelijkheden van de betaalwijzen waaruit een klant kan kiezen, afhankelijk van bestelwaarde, verzendgebied of andere zakelijke criteria te beperken.

 

7.2 Wanneer de door de klant gekozen betalingswijze, ondanks de contractuele uitvoering door Kemtees, in het bijzonder wanneer betaling door een tekort op de rekening van de klant of door het opgeven van onjuiste gegevens niet kan worden uitgevoerd, is de klant verplicht om Kemtees of de door Kemtees met de afwikkeling belaste derden de hierdoor ontstane meerkosten te betalen.

 

7.3 Kemtees heeft het recht om bij de afwikkeling van de betaling gebruik te maken van de diensten van betrouwbare derden:

 

a) Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de klant, heeft Kemtees het recht haar vordering in handen te geven van een incassobureau en de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij door te geven.

 

b) Wanneer derden bij de afwikkeling van de betaling worden ingeschakeld, wordt de betaling ten opzichte van Kemtees pas dan geacht te zijn voldaan, als het bedrag conform de overeenkomst aan de derde partij ter beschikking is gesteld, zodat de derde partij daarover zonder enige beperking kan beschikken.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

 

8.1 De producten blijven eigendom van Kemtees totdat alle openstaande vorderingen aan Kemtees zijn voldaan. Indien de besteller/klant een ondernemer is, blijft Kemtees eigenaar van alle leveringen tot alle vorderingen uit deze zakelijke relatie zijn voldaan.

 

8.2 De besteller/klant is verplicht om de producten, totdat die in zijn eigendom zijn overgegaan, zorgzaam te behandelen.

 

9. Garantie

 

9.1 Opgaven, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, omschrijvingen van gewichten, afmetingen en vermogen, die in folders, catalogi, mailings, advertenties of prijslijsten zijn opgenomen, hebben een puur informatief karakter. Kemtees kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens. Uitsluitend de in de opdrachtbevestiging vermelde opgaven zijn doorslaggevend ten aanzien van de soort en de omvang van de levering.

 

9.2 Wanneer er sprake is van een gebrek dat onder de garantie valt, is de klant in het kader van de wettelijke bepalingen gerechtigd, om te verlangen dat het gebrek wordt verholpen, de overeenkomst nietig te verklaren of een korting op de aankoopprijs te verlangen.

 

9.3 Indien in geval van gebreken producten terug worden gestuurd, zal Kemtees tevens de portokosten voor haar rekening nemen.

 

9.4 Naar de huidige stand der techniek kan niet worden gegarandeerd dat de uitwisseling van gegevens via het internet foutloos verloopt en/of te allen tijde mogelijk is. Derhalve kan Kemtees niet aansprakelijk worden gesteld voor de ononderbroken beschikbaarheid van het online-aanbod.

 

9.5 De aanspraken van de klant op garantie zijn gebonden aan de voorwaarde, dat deze, indien de klant een ondernemer is, zijn verplichte controle- en reclameringsverplichtingen is nagekomen.

 

9.6  De verjaringstermijn van garantie-aanspraken voor de geleverde producten bedraagt 2 jaar vanaf het moment dat de producten zijn ontvangen. Indien de klant een ondernemer is, bedraagt de verjaringstermijn een jaar.

 

10. Beperking van de aansprakelijkheid

 

10.1 De aansprakelijkheid van Kemtees is voor het overige afhankelijk van de wettelijke voorschriften, voor zover in deze algemene handels- en leveringsvoorwaarden niets anders is bepaald. Kemtees is verplicht tot het betalen van een schadevergoeding, ongeacht op welke rechtsgrond dat is gebaseerd, bij opzet en grove nalatigheid. Bovendien is Kemtees aansprakelijk bij gewone nalatigheid voor schade ontstaan door dodelijk of lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid. In geval van gewone onachtzaamheid en de schending van een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst (kardinale verplichting) is de aansprakelijkheid van Kemtees beperkt tot vergoeding van voorzienbare schade die typisch is voor een dergelijk geval.

 

10.2 Voor zover de aansprakelijkheid van Kemtees in deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden mocht zijn uitgesloten of beperkt, geldt dat eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de employés, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten van Kemtees.

 

11. Informatie over het herroepingsrecht van de consument

 

Herroepingsrecht

 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Kemme b.v., De Corantijn 67, 1689 AN ZWAAG, NEDERLAND, 0031-(0)229-249134) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Uitzondering van herroepingsrecht 

 

Een herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor het leveren van goederen die niet kant-en-klaar zijn en waarbij de productie afhankelijk is van een persoonlijke keuze of bepaling van de verbruiker of die eenduidig zijn afgestemd op de persoonlijke wensen van de gebruiker. 

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.